Maurick College
Dalton
menu

Reglementen

Reglementen Ons Middelbaar Onderwijs

Onderstaande reglementen zijn te downloaden via www.omo.nl en liggen ter inzage op de administratie.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden.

Reglement ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs
De raad van bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang van elkaar.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze de school zich aan de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt. 

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de raad van advies.

Schoolreglementen 

De onderstaande reglementen zijn direct hieronder te downloaden

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen. 

Schoolmanagementstatuut

Leerlingenstatuut
De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd en staan in het leerlingenstatuut.

Leerlingenstatuut 

Anti-pestprotocol
In dit protocol is opgenomen hoe de school handelt bij het voorkomen van pestgedrag en bij feitelijke pestsituaties.

Anti-pestprotocol

Afspraken en regels
Om het werken en leren op school in goede banen te leiden, zijn er algemene afspraken en regels vastgesteld.

Afspraken en regels 

Reglement genotmiddelen
In dit reglement is opgenomen de wijze waarop de school omgaat met roken, alcohol, drugs en gokken. 

Reglement genotmiddelen

Reglement internet en sociale media op het Maurick College

In dit reglement is opgenomen de wijze waarop de school van leerlingen en medewerkers verwacht om te gaan met hardware, software, internet en sociale media.

Reglement internet en sociale media op het Maurick College

Reglement practicum

Tijdens een practicum (scheikunde, biologie, natuurkunde) kunnen de leerlingen met diverse bronnen van gevaar in aanraking komen.

Als er wat gebeurt, kan de leerling slachtoffer worden, per ongeluk of door toedoen van de leerling of medeleerling. Gevaren kunnen worden voorkomen als iedereen zich veilig en verantwoordelijk gedraagt.Om de veiligheid en die van anderen te waarborgen, is het noodzakelijk dat de leerling de regels kent.

reglement practicum